Cookies en contactformulier www.relaxmassageamstelveen.nl

De website van Relax Massage Amstelveen plaatst géén cookies op jouw computer. Er worden geen gegevens opgeslagen van jouw bezoek aan deze website.

Alleen met het contactformulier geef jij vrijwillig jouw gegevens door, die vervolgens door Relax Massage Amstelveen gebruikt worden om op jouw vraag/opmerking/verzoek te reageren. Hierna worden jouw gegevens niet opgeslagen voor later gebruik, behalve in het geval van een boeking.

 

Boekingen via Relax Massage Amstelveen

Voor boekingen via telefoon / SMS / WhatsApp / e-mail geldt dat Peter de Jong van Relax Massage Amstelveen jouw naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres opslaat om contact te kunnen hebben omtrent jouw afspraak. De agenda waarin jouw afspraak wordt gezet, wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en zal nooit aan derden worden gegeven.

Wanneer Peter de Jong van Relax Massage Amstelveen enige gegevens betreffende jouw gezondheid of details van jouw massages opslaat, dan is dit handgeschreven in een afgesloten kast waar echt niemand bij zal komen.

 

Officiële Privacyverklaring

Relax Massage Amstelveen, gevestigd aan Sparrendaal 47, 1187 KE Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Relax Massage Amstelveen
(Peter de Jong)
Sparrendaal 47
1187 KE Amstelveen
+31 6 47 819 103

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Relax Massage Amstelveen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Relax Massage Amstelveen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

  • gezondheid, te weten: alvorens een massage uit te voeren zal er altijd naar jouw gezondheidstoestand en/of lichamelijke klachten gevraagd worden. In sommige gevallen zal Peter de Jong jouw gegevens noteren. Dit gebeurt dan handgeschreven en die gegevens worden vervolgens goed opgeborgen in een afgesloten kast.

 

Gegevens, ook die over de gezondheid, die vrijwillig via e-mail / SMS / WhatsApp verstrekt worden, vallen onder de privacyverklaringen van de aanbieders van deze diensten. Dit geldt ook voor betalingen die per overschrijving of via Tikkie gebeuren.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Relax Massage Amstelveen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Om onze diensten goed te kunnen uitvoeren.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Relax Massage Amstelveen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie en belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Relax Massage Amstelveen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Verdere toelichting op dit punt is daarom niet nodig.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Relax Massage Amstelveen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij zijn wettelijk verplicht onze financiële administratie 7 jaar te bewaren. 

Informeel opgeslagen notities over jouw behandeling worden verwijderd wanneer jij geen klant meer bent. Deze worden handmatig geschreven en niet gedigitaliseerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Relax Massage Amstelveen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Relax Massage Amstelveen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relax Massage Amstelveen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar relaxmassageamstelveen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Relax Massage Amstelveen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Relax Massage Amstelveen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via relaxmassageamstelveen@gmail.com. Relax Massage Amstelveen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.